werkwijze2019-07-19T08:10:37+01:00

Algemeen

Sprekend Zuidhorn werkt op verwijzing en is Direct Toegankelijk (DTL). Hierdoor kunt u ook zonder verwijzing van de huisarts/medisch specialist een afspraak maken voor logopedie. Behandeling aan huis is mogelijk indien uw verwijzer dit medisch noodzakelijk acht. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor een second opinion. Wij zijn gevestigd in Fysio Praktijkcentrum, een multidisciplinair centrum met onder andere: fysiotherapie, orthopedagogiek, diëtiek en verloskunde.

Direct aanmelden

Vergoeding

Sprekend Zuidhorn heeft voor 2018 contracten afgesloten bij alle zorgverzekeraars. Logopedisch onderzoek en behandeling wordt voor kinderen tot 18 jaar volledig vergoed. Voor volwassenen zit dit eveneens in het basispakket, behoudens uw eigen risico. Heeft u zich zonder verwijzing aangemeld voor logopedische behandeling, dan is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar of dit wordt vergoed. Vraag hierna bij uw aanmelding en raadpleeg voor meer informatie uw polis.

Behandeltraject

Na aanmelding volgt een intake- en anamnesegesprek waarbij uw hulpvraag centraal staat. Na dit gesprek wordt logopedisch onderzoek afgenomen. Aan de hand van deze resultaten wordt de behandeling gestart en regelmatig geëvalueerd zodat de behandeling zo goed mogelijk aansluit bij uw wensen.

Onze behandeling is gericht op het individu, vaak komt het voor dat we samenwerken met andere disciplines om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Denk hierbij aan samenwerking met leerkrachten, KNO-arts, (kinder)fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, verplegend personeel, etc.

Visie

Sprekend Zuidhorn wil zichtbaar zijn als een daadkrachtige, toegankelijke en cliëntvriendelijke praktijk. De logopedisten blijven zich ontwikkelen, bijscholen en profileren. De uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek en overleg met derden zijn daarbij onze input. Wij werken volgens de richtlijnen vanuit de NVLF zodat wij aan de meest recente kwaliteitseisen voldoen.

Sprekend Zuidhorn bestaat uit twee logopedisten die gedreven en gemotiveerd zijn en elkaar (logopedisch) goed aanvullen. Werkplezier komt naar onze mening ten goede aan plezierig cliëntcontact en een geslaagde behandeling. Wij hechten er veel waarde aan dat de continuïteit is gewaarborgd en dat de cliënt hoogstaande zorg ontvangt. Door ons met gedrevenheid te blijven inzetten voor deze visie wil Sprekend Zuidhorn worden gekend en herkend als een doelmatige en kwalitatief hoogwaardige zorgverlener die u en uw zorgvraag als cliënt centraal stelt.

Missie

Wij zijn een jonge en ondernemende organisatie, die op een klantvriendelijke en professionele wijze allround en specialistische logopedische zorg biedt. De hulpvraag is het uitgangspunt van de behandeling.

Wij zijn een lerende organisatie omdat wij kwalitatief goede zorg willen bieden aan onze cliënten. Als onderdeel van het paramedisch centrum kunnen wij een multidisciplinaire aanpak bieden in het belang van de cliënt.

Complimenten en klachten

Graag horen wij van u hoe u logopedie heeft ervaren. Bespreekt u onduidelijkheden, vragen of klachten met uw behandelend logopedist. Wij staan open voor uw vragen, en wensen, net als u, een prettige samenwerking. Komt u er samen niet uit dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie is hieraan verbonden. De logopedisten van Sprekend Zuidhorn volgen deze klachtenregeling. In de wachtkamer kunt u meer informatie vinden over de klachtenregeling. Ook kunt u de klachtenregeling hier downloaden.

Privacy reglement

Sprekend Zuidhorn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens. Sprekend Zuidhorn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy reglement; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Sprekend Zuidhorn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zullen dit met de grootst mogelijke zorg uitvoeren.  Klik hier voor ons volledige privacy reglement.